Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği

Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin ölçütlerin yeniden belirlenmesi ve Kobi tanımında yapılan değişiklik ile 2018 Yılında bağımsız denetime tabi olan şirketler için Kosgeb tarafından Genel Destek Programı kapsamında verilen Bağımsız Denetim Desteğinden yararlanma imkanı genişledi.

24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” le küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ), mikro işletme ve küçük işletme tanımları değişti.

Buna Göre

  1. 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’sini aşmayan işletmeler Mikro İşletme (Önceki 1 milyon TL )
  2. 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’sini aşmayan işletmeler (Önceki 8 milyon TL idi) Küçük İşletmeler
  3. 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır.(Önceki 40 Milyon)

öte yandan Kamu Gözetim Kurumu tarafından  26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi”‘ne dair karar yayınlanarak, “Bağımsız Denetime Tabi” olacak şirketler yeniden belirlendi.

 – Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.
–  Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.
–  Çalışan sayısı 175 kişi.

Kobi tanımı değişmeden önce 40 Milyon TL nin üzerinde aktif toplamı veya yıllık satış hasılatı bulunan işletmeler kobi sayılmadığından yukarıdaki ölçütlere göre bağımsız denetime tabi olan bir çok şirket kobi statüsünde değildi. Örneğin aktif toplamı 50 milyon ve Yıllık Net Satış hasılatı 80 Milyon olan bir şirket Bağımsız Denetime tabi olmakla birlikte kobi vasfını yitirdiği için Kosgeb genel destek programı içerisinde bulunan Bağımsız Denetim Desteğinde yararlanması mümkün değildi. Bu durumda Bağımsız Denetim Desteğinden yararlanacak şirket sayısı son derece kısıtlı kalmaktaydı.

Orta büyüklükte işletme tanımının değişmesi ile birlikte 250 den az çalışanı olan ve mali bilançosu ve Yıllık satış hasılatından herhangi biri 125 Milyonu geçmeyen işletmeler Kobi sayıldığından Bağımsız Denetim tabi olan ve aktif büyüklüğü ve Yıllık satış hasılatı 125 Milyonu geçmeyen şirketler için Kosgeb Bağımsız Denetim Desteğinden yararlanma imkanı doğmuş oldu. Yukarıdaki Örnekteki Aktif Toplamı 50 Milyon ve Yıllık Net Satış Hasılatı 80 Milyon olan ve Bağımsız Denetime tabi şirket yeni tanımlamaya göre Kobi sayıldığından Bağımsız Denetim Desteğinden yararlanabilecektir.

2018 yılında Bağımsız Denetime Tabi olan şirketlerin Kobi niteliklerini taşıyıp taşımadıklarını kontrol ederek, Kobi niteliği taşıyan şirketlerin Kosgeb’e Bağımsız Denetim Desteği için başvuruda bulunmaları Bağımsız Denetim maliyetlerini düşürmek için önemli bir seçenek olarak gözükmektedir.

Kosgeb Genel Destek Programı uygulama esasları 8.13 Maddesinde Bağımsız denetim yararlanma esasları belirlenmiştir.

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 

8.13. BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ
8.13.1. Destek Unsurları
(1) İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.

(2) Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi geçemez.

(3) Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar KGK’nın web sayfasından yapılır.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir

Kosgeb Genel Destek Programlarından yararlanmak için nasıl başvurulacağı Madde 5 te açıklanmaktadır.

MADDE 5Programdan yararlanma koşulu ve kabul süreci

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) …
(4) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak başvurusunu onaylar.

(6) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan işletmenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Taahhütnamesini onaylanması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından

(7) Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(8) Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden alınamayan belgeler bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.