2018 Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler


26/03/2018 TARİHLİ VE 2018/11597 SAYILI BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE 2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER

 

Bağımsız Denetime tabi şirketler dört ana grupta toplanmıştır.

  1. Genel Denetim Kriterlerine göre bağımsız Denetime tabi şirketler
  2. Herhangi Bir Ölçüte Tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler (I) Sayılı Liste
  3. Daha Düşük Ölçütler Belirlenen Özel Şirketler (II) Sayılı Liste
  4. Denetim Kapsamı Dışında olan şirketler

1.Genel Denetim Kriterlerine

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler:

i) Aktif toplamı 35 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 175 kişi.

2.  KARARA EKLİ (I) SAYILI LİSTE Herhangi Bir Ölçüte Tabi Olmaksızın Denetim Kapsamında Olan Şirketler

2.1 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,
b) Kolektif yatırım kuruluşları,
c) Portföy yönetim şirketleri,
ç) İpotek finansmanı kuruluşları,
d) Varlık kiralama şirketleri,
e) Merkezi takas kuruluşları,
f) Merkezi saklama kuruluşları,
g) Veri depolama kuruluşları,
ğ) Derecelendirme kuruluşları,
h) Değerleme kuruluşları,
ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay
hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap
döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi
bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

2.2 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,
b) Derecelendirme kuruluşları,
c) Finansal holding şirketleri,
ç) Finansal kiralama şirketleri,
d) Faktoring şirketleri,
e) Finansman şirketleri,
f) Varlık yönetim şirketleri,
g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

2.3 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

2.4 Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle  iştigal eden şirketler.

2.5 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar.

2.6 Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.
b) Uydu televizyon yayın lisansı.
c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

3. KARARA EKLİ (II) SAYILI LİSTE (Daha Düşük Ölçütler Belirlenen Özel Şirketler)

3.1 Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 125 kişi

3.2 Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

3.3 Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketleriçin eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

3.4 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

3.5 Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler

i) Aktif toplamı 15 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 50 kişi.

3.6.1  (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere; Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler
hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 125 kişi

3.6.2 (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler için eşik değerler

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk lirası.
ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk lirası.
iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

4. DENETİM KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN ŞİRKETLER

Aşağıdaki şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır:

a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.

b) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak
üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.